کشتی ایرانی در یخ های آستراخان گرفتار شد – عصر ایرانبه گزارش اسپوتنیک، مرکز فرماندهی وزارت حوادث غیر مترقبه استان آستراخان در این خصوص اطلاع داد. در این حادثه کسی آسیب ندیده و کشتی هم سوراخ نشده است و یخ شکن ها به سمت کشتی عازم هستند. دفتر خبری این وزارت خانه گزارش داد: « کشتی ایرانی پاتریس ، پانزدهم دسامبر در یخ ها گرفتار شده، اما اطلاعات امروز بدستمان رسید ه است. این کشتی بار را از آستراخان به بندر انزلی در ایران منتقل می کرد و ضمن عبور از کانال کشتی رانی دریایی خزر- ولگا در میان یخ ها گرفتار شد. » همچنین خاطر نشان می شود که سوخت و تدارکات یازده خدمه تامین شده است. هنوز مشخص نشده است که بار این کشتی چیست. کانال کشتی رانی دریایی خزر- ولگا ، یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین کانال ها در روسیه است. طول آن ۱۸۸ کیلومتر است. این کانال ، مسیر اصلی آبی است که بندر آستراخان را به دریای خزر متصل می کند.به گزارش اسپوتنیک، مرکز فرماندهی وزارت حوادث غیر مترقبه استان آستراخان در این خصوص اطلاع داد. در این حادثه کسی آسیب ندیده و کشتی هم سوراخ نشده است و یخ شکن ها به سمت کشتی عازم هستند. دفتر خبری این وزارت خانه گزارش داد: « کشتی ایرانی پاتریس ، پانزدهم دسامبر در یخ ها گرفتار شده، اما اطلاعات امروز بدستمان رسید ه است.
این کشتی بار را از آستراخان به بندر انزلی در ایران منتقل می کرد و ضمن عبور از کانال کشتی رانی دریایی خزر- ولگا در میان یخ ها گرفتار شد. » همچنین خاطر نشان می شود که سوخت و تدارکات یازده خدمه تامین شده است. هنوز مشخص نشده است که بار این کشتی چیست.
کانال کشتی رانی دریایی خزر- ولگا ، یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین کانال ها در روسیه است. طول آن ۱۸۸ کیلومتر است. این کانال ، مسیر اصلی آبی است که بندر آستراخان را به دریای خزر متصل می کند.

Powered by WPeMatico