شمشیربازی یادواره مرحوم الماسی؛ قهرمانی پاکدامن و رضایی در سابر و اپه – آریاخبرگزاري آريا- مسابقات ليگ انفرادي شمشيربازي يادواره مرحوم هوشمند الماسي روز گذشته پس از انجام ۴۲۸ مسابقه با قهرماني علي پاکدامن از دانشگاه آزاد اسلامي در اسلحه سابر و محمد رضايي در اسلحه اپه از بيمه معلم به پايان رسيد. به گزارش آريا به نقل از فدراسيون شمشيربازي؛ مسابقات انفرادي ليگ شمشيربازي يادواره مرحوم هوشمند الماسي روز گذشته باقهرماني پاکدامن و رضايي به پايان رسيد. بر اين اساس در اسلحه سابر پس از انجام ۲۰۰ مسابقه علي پاکدامن از تيم دانشگاه آزاد محمد رهبري را از تيم بيمه معلم شکست داد و قهرمان شد و فرزاد باهر ارسباران و محمد جواد مير حسيني از تيمهاي دانشگاه آزاد و فولاد آلياژي يزد مشترکا سوم شدند. در اسلحه اپه مسابقات نيز پس از انجام ۲۲۸ بازي محمد رضايي و طاهر عاشوري هر دو از بيمه معلم قهرمان و ناييب قهرمان شدندو محمد اسماعيلي از داشگاه آزادو صادق عابدي از هواپيمايي البرز گشت کيش مشترکا سوم شدند. پيش از اين عليرضا ادهمي در اسلحه فلوره از دانشگاه آزاد قهرمان شده بود. در مجموع مسابقات انفرادي ليگ ۵۳۲ مسابقه برگزار شد و تيم دانشگاه آزاد در اسلحه هاي سابر و فلوره و تيم بيمه معلم در اسلحه اپه قهرمان شدند و هر تيم قهرمان ۱۰ امتياز به امتيازات خود در جدول اصلي ليگ اضافه کرد. در يک هفته مانده به پايان ليگ در اسلحه سابر تيم دانشگاه آزاد با ۳۷ امتيار در صدر قرار دارد و تيمهاي فولاد آلياژي يزد با ۳۳ امتياز و بيمه معلم با ۲۷ امتياز دوم و سوم هستند، در اسلحه اپه نيز تيم بيمه معلم با ۶۵ امتياز اول و تيمهاي دانشگاه آزاد و هواپيمايي البرز گشت کيش با ۶۳ و ۵۶ امتياز دوم و سوم هستند ، همچنين در اسلحه فلوره تيم دانشگاه آزاد با ۴۴ امتياز صدر نشين و تيمهاي بيمه معلم و خيام آسان بر با ۴۲ و ۳۴ امتياز در رده هاي دوم و سوم هستند. در مجموع سه اسلحه مسابقات ليگ شمشيربازي تيم دانشگاه آزاد با ۱۴۴ امتياز در صدر قرار دارد و تيمهاي بيمه معلم و هييت شمشيربازي اردبيل با کسب ۱۳۴ و ۷۷ امتياز در رده هاي دوم و سوم مسابقات ايستاده اند.خبرگزاري آريا- مسابقات ليگ انفرادي شمشيربازي يادواره مرحوم هوشمند الماسي روز گذشته پس از انجام ۴۲۸ مسابقه با قهرماني علي پاکدامن از دانشگاه آزاد اسلامي در اسلحه سابر و محمد رضايي در اسلحه اپه از بيمه معلم به پايان رسيد. به گزارش آريا به نقل از فدراسيون شمشيربازي؛ مسابقات انفرادي ليگ شمشيربازي يادواره مرحوم هوشمند الماسي روز گذشته باقهرماني پاکدامن و رضايي به پايان رسيد. بر اين اساس در اسلحه سابر پس از انجام ۲۰۰ مسابقه علي پاکدامن از تيم دانشگاه آزاد محمد رهبري را از تيم بيمه معلم شکست داد و قهرمان شد و فرزاد باهر ارسباران و محمد جواد مير حسيني از تيمهاي دانشگاه آزاد و فولاد آلياژي يزد مشترکا سوم شدند. در اسلحه اپه مسابقات نيز پس از انجام ۲۲۸ بازي محمد رضايي و طاهر عاشوري هر دو از بيمه معلم قهرمان و ناييب قهرمان شدندو محمد اسماعيلي از داشگاه آزادو صادق عابدي از هواپيمايي البرز گشت کيش مشترکا سوم شدند. پيش از اين عليرضا ادهمي در اسلحه فلوره از دانشگاه آزاد قهرمان شده بود. در مجموع مسابقات انفرادي ليگ ۵۳۲ مسابقه برگزار شد و تيم دانشگاه آزاد در اسلحه هاي سابر و فلوره و تيم بيمه معلم در اسلحه اپه قهرمان شدند و هر تيم قهرمان ۱۰ امتياز به امتيازات خود در جدول اصلي ليگ اضافه کرد. در يک هفته مانده به پايان ليگ در اسلحه سابر تيم دانشگاه آزاد با ۳۷ امتيار در صدر قرار دارد و تيمهاي فولاد آلياژي يزد با ۳۳ امتياز و بيمه معلم با ۲۷ امتياز دوم و سوم هستند، در اسلحه اپه نيز تيم بيمه معلم با ۶۵ امتياز اول و تيمهاي دانشگاه آزاد و هواپيمايي البرز گشت کيش با ۶۳ و ۵۶ امتياز دوم و سوم هستند ، همچنين در اسلحه فلوره تيم دانشگاه آزاد با ۴۴ امتياز صدر نشين و تيمهاي بيمه معلم و خيام آسان بر با ۴۲ و ۳۴ امتياز در رده هاي دوم و سوم هستند. در مجموع سه اسلحه مسابقات ليگ شمشيربازي تيم دانشگاه آزاد با ۱۴۴ امتياز در صدر قرار دارد و تيمهاي بيمه معلم و هييت شمشيربازي اردبيل با کسب ۱۳۴ و ۷۷ امتياز در رده هاي دوم و سوم مسابقات ايستاده اند.

Powered by WPeMatico