رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی گفت: عدم حضور حسن رحیمی در مسابقات انتخابی نیاز به مجوز پزشکی دارد و در این زمینه هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایپنا و روابط عمومی فدراسیون کشتی دکتر تورج ملک محمدی  ، با بیان این مطلب افزود: طبق فرآیند انتخاب تیم های ملی عدم حضور یک کشتی گیر در مسابقات انتخابی نیاز به ارسال مدارک از سوی کشتی گیر مذکور و تشکیل کمیسیون پزشکی ویژه زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد حسن رحیمی هنوز جلسه ای تشکیل نشده است، بنابراین موضوع عدم حضور وی به دلیل پزشکی هنوز مشخص نیست.