پیش از این قرار بود اردوی تیم ملی بسکتبال ۲۰۱۸شنبه ۹۶/۴/۱۰ آغازشود ،

به گزارش خبرگزاری ایپنا ، اما با هماهنگی های انجام شده زمان برگزاری آن به تاریخ دیگری موکول شد.

برهمین اساس،تمرینات درتاریخ قبلی که اعلام شده بود لغو وتاریج جدید برگزار تمرینات متعاقبا اعلام میگردد.